• Νέα

  15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Η Εταιρεία Υποστήριξης, Θεραπείας, Αποκατάστασης & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας, ΑΛΘΑΙΑ, Ν.Π.Ι.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006, «Αποασυλοποίηση και κοινωνικοοικονομική (επαν)ένταξη ψυχικά ασθενών» διατηρεί  Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στον ΤΑΥΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ .

  Το Δ.Σ. της εταιρείας καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσεως εργασίας όπως αναφέρεται παρακάτω (στελέχωση της Μονάδας) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

  - Κοινωνικός Λειτουργός

  Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  Βιογραφικό Σημείωμα

  Φωτοτυπίες Τίτλων Σπουδών

  Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

  Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της εταιρείας, Παν, Πλατάνας6-8, 17778 Ταύρος, εντός προθεσμίας 15 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας ανάρτησης.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 3426711 από Τετάρτη ως Παρασκευή και ώρες 12.00-16.00.

  Αθήνα την 15/1/2014

  Για την ΑΛΘΑΙΑ

  Η πρόεδρος του Δ.Σ.


  Μαρία Βαθιώτου

  07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2013

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


  Η Εταιρεία Υποστήριξης, Θεραπείας, Αποκατάστασης & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας, ΑΛΘΑΙΑ, Ν.Π.Ι.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα, λειτουργεί Μονάδα  Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στο ΤΑΥΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, σύμφωνα με την υπ'  αρ.7771/206/2.1/06-12-05 Απόφαση Ένταξης  Πράξης (Ειδική Υπηρεσία  Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006), για το ΄Έργο με τίτλο : «Λειτουργία  Οικοτροφείου 15 ατόμων  με βαριά νοητική υστέρηση» στο πλαίσιο του άξονα 2, Μέτρου  2.1 του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ»  2000-2006, το οποίο εντάσσεται στην επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων .

  Η Διαχειρίστρια της εταιρείας καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων εργασίας ανά ειδικότητα όπως αναφέρονται παρακάτω (στελέχωση της Μονάδας) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.


  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

  - Εργοθεραπευτή/Εργοθεραπεύτρια

  - Νοσηλευτή/Νοσηλεύτρια

  - Γενικών Καθηκόντων

  - Απαραίτητα Δικαιολογητικά


  Αίτηση Υποψηφιότητας
  Βιογραφικό Σημείωμα
  Φωτοτυπίες Τίτλων Σπουδών
  Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)


  Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη.


  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο e-mail της εταιρείαςalthaia.amke@gmail.com ή στα γραφεία της εταιρείας, Παν, Πλατάνας6-8, 17778 Ταύρος, εντός προθεσμίας 15 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας ανάρτησης


  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 3426711 από Τετάρτη ως Παρασκευή και ώρες 12.00-16.00.

  Για την ΑΛΘΑΙΑ

  Η Διαχειρίστρια

  Μαίρη Βαθιώτου


  Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2013

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


  Η Εταιρεία Υποστήριξης, Θεραπείας, Αποκατάστασης & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας, ΑΛΘΑΙΑ, Ν.Π.Ι.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα, λειτουργεί Μονάδα  Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στην ΠΕΡΑΙΑ Θεσ/κης, σύμφωνα με την υπ’  αρ. 8070/206/2.1/13-12-05 Απόφαση Ένταξης  Πράξης (Ειδική Υπηρεσία  Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006), για το ΄Έργο με τίτλο : «Λειτουργία  Οικοτροφείου 15 ατόμων  με βαριά νοητική υστέρηση» στο πλαίσιο του άξονα 2, Μέτρου  2.1 του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ»  2000-2006, το οποίο εντάσσεται στην επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων .

  Η Διαχειρίστρια της εταιρείας καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων εργασίας ανά ειδικότητα όπως αναφέρονται παρακάτω (στελέχωση της Μονάδας) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

  - Νοσηλευτές

  - Γενικών Καθηκόντων

  Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  Αίτηση Υποψηφιότητας

  Βιογραφικό Σημείωμα

  Φωτοτυπίες Τίτλων Σπουδών

  Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)


  Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο e-mail της εταιρείαςalthaia.amke@gmail.com ή στα γραφεία της εταιρείας, Παν, Πλατάνας6-8, 17778 Ταύρος, εντός προθεσμίας 15 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας ανάρτησης

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 3426711 από Τετάρτη ως Παρασκευή και ώρες 12.00-16.00.

  Για την ΑΛΘΑΙΑ

  Η Διαχειρίστρια

  Μαίρη Βαθιώτου

  20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2013

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


  Η Εταιρεία Υποστήριξης, Θεραπείας, Αποκατάστασης & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας, ΑΛΘΑΙΑ, Ν.Π.Ι.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα, λειτουργεί Μονάδα  Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στο ΤΑΥΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, σύμφωνα με την υπ'  αρ.7771/206/2.1/06-12-05 Απόφαση Ένταξης  Πράξης (Ειδική Υπηρεσία  Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006), για το ΄Έργο με τίτλο : «Λειτουργία  Οικοτροφείου 15 ατόμων  με βαριά νοητική υστέρηση» στο πλαίσιο του άξονα 2, Μέτρου  2.1 του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ»  2000-2006, το οποίο εντάσσεται στην επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων .

  Η Διαχειρίστρια της εταιρείας καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων εργασίας ανά ειδικότητα όπως αναφέρονται παρακάτω (στελέχωση της Μονάδας) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

  - Εργοθεραπευτή/Εργοθεραπεύτρια


  - Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  Αίτηση Υποψηφιότητας
  Βιογραφικό Σημείωμα
  Φωτοτυπίες Τίτλων Σπουδών Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

  Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο e-mail της εταιρείας althaia.amke@gmail.com ή στα γραφεία της εταιρείας, Παν, Πλατάνας6-8, 17778 Ταύρος, εντός προθεσμίας 15 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας ανάρτησης

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 3426711 από Τετάρτη ως Παρασκευή και ώρες 12.00-16.00.


  Για την ΑΛΘΑΙΑ

  Η Διαχειρίστρια

  Μαίρη Βαθιώτου

     1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Η Εταιρεία Υποστήριξης, Θεραπείας, Αποκατάστασης & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας, ΑΛΘΑΙΑ, Ν.Π.Ι.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006, «Αποασυλοποίηση και κοινωνικοοικονομική (επαν)ένταξη ψυχικά ασθενών» διατηρεί  Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στον ΤΑΥΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ .

  Το Δ.Σ. της εταιρείας καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσεως εργασίας όπως αναφέρεται παρακάτω (στελέχωση της Μονάδας) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

  - Γενικών Καθηκόντων

  Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  Βιογραφικό Σημείωμα

  Φωτοτυπίες Τίτλων Σπουδών

  Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

  Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της εταιρείας, Παν, Πλατάνας6-8, 17778 Ταύρος, εντός προθεσμίας 15 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας ανάρτησης.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 3426711 από Τετάρτη ως Παρασκευή και ώρες 12.00-16.00.

  Αθήνα την 1/7/2013

  Για την ΑΛΘΑΙΑ

  Η πρόεδρος του Δ.Σ.  Μαρία Βαθιώτου

  Αθήνα, 4 Ιουνίου 2013

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


  Η Εταιρεία Υποστήριξης, Θεραπείας, Αποκατάστασης & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας, ΑΛΘΑΙΑ, Ν.Π.Ι.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα, λειτουργεί Μονάδα  Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στην ΠΕΡΑΙΑ Θεσ/κης, σύμφωνα με την υπ’  αρ. 8070/206/2.1/13-12-05 Απόφαση Ένταξης  Πράξης (Ειδική Υπηρεσία  Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006), για το ΄Έργο με τίτλο : «Λειτουργία  Οικοτροφείου 15 ατόμων  με βαριά νοητική υστέρηση» στο πλαίσιο του άξονα 2, Μέτρου  2.1 του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ»  2000-2006, το οποίο εντάσσεται στην επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων .

  Η Διαχειρίστρια της εταιρείας καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων εργασίας ανά ειδικότητα όπως αναφέρονται παρακάτω (στελέχωση της Μονάδας) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

  - Νοσηλευτές

  - Γενικών Καθηκόντων

  Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  Αίτηση Υποψηφιότητας

  Βιογραφικό Σημείωμα

  Φωτοτυπίες Τίτλων Σπουδών

  Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)


  Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο e-mail της εταιρείας althaia.amke@gmail.com ή στα γραφεία της εταιρείας, Παν, Πλατάνας6-8, 17778 Ταύρος, εντός προθεσμίας 15 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας ανάρτησης

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 3426711 από Τετάρτη ως Παρασκευή και ώρες 12.00-16.00.

  Για την ΑΛΘΑΙΑ

  Η Διαχειρίστρια

  Μαίρη Βαθιώτου  Αθήνα, 30 Μαρτίου 2013

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


  Η Εταιρεία Υποστήριξης, Θεραπείας, Αποκατάστασης & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας, ΑΛΘΑΙΑ, Ν.Π.Ι.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα, λειτουργεί Μονάδα  Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στην ΠΕΡΑΙΑ Θεσ/κης, σύμφωνα με την υπ’  αρ. 8070/206/2.1/13-12-05 Απόφαση Ένταξης  Πράξης (Ειδική Υπηρεσία  Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006), για το ΄Έργο με τίτλο : «Λειτουργία  Οικοτροφείου 15 ατόμων  με βαριά νοητική υστέρηση» στο πλαίσιο του άξονα 2, Μέτρου  2.1 του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ»  2000-2006, το οποίο εντάσσεται στην επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων .

  Η Διαχειρίστρια της εταιρείας καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων εργασίας ανά ειδικότητα όπως αναφέρονται παρακάτω (στελέχωση της Μονάδας) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

  - Νοσηλευτές

  - Γενικών Καθηκόντων

  Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  Αίτηση Υποψηφιότητας

  Βιογραφικό Σημείωμα

  Φωτοτυπίες Τίτλων Σπουδών

  Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)


  Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο e-mail της εταιρείαςalthaia.amke@gmail.com ή στα γραφεία της εταιρείας, Παν, Πλατάνας6-8, 17778 Ταύρος, εντός προθεσμίας 15 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας ανάρτησης

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 3426711 από Τετάρτη ως Παρασκευή και ώρες 12.00-16.00.

  Για την ΑΛΘΑΙΑ

  Η Διαχειρίστρια

  Μαίρη Βαθιώτου   


   

  Αθήνα, 16 Ιουλίου 2012

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Η Εταιρεία Υποστήριξης, Θεραπείας, Αποκατάστασης & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας, ΑΛΘΑΙΑ, Ν.Π.Ι.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα, στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Δημιουργία 192 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευόμενα διαμερίσματα στις περιφέρειες σταδιακής εξόδου» στοΕ.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, στον Αξονα Προτεραιότητας 5 και με κωδικό ΟΠΣ 373824 πρόκειται να αναπτύξει ένα Προστατευόμενο  Διαμέρισμα 4 ενοίκων με ψυχικές διαταραχές στην Περαία Θεσσαλονίκης.

  Το Δ.Σ. της εταιρείας καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων εργασίας ανά ειδικότητα όπως αναφέρονται παρακάτω (στελέχωση της Μονάδας) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
  Συντονιστής - Γενικών Καθηκόντων

  Απαραίτητα Δικαιολογητικά
  Αίτηση Υποψηφιότητας
  Βιογραφικό Σημείωμα
  Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)


  Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της εταιρείας, Παν, Πλατάνας6-8, 17778 Ταύρος, εντός προθεσμίας 15 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας ανάρτησης.
  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 3426711 από Τετάρτη ως Παρασκευή και ώρες 12.00-16.00.  Για την ΑΛΘΑΙΑ
  Η πρόεδρος του Δ.Σ.
  Μαίρη Βαθιώτου
   

  Αθήνα, 16 Ιουλίου 2012

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Η Εταιρεία Υποστήριξης, Θεραπείας, Αποκατάστασης & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας, ΑΛΘΑΙΑ, Ν.Π.Ι.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα, στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Δημιουργία 192 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευόμενα διαμερίσματα στις περιφέρειες σταδιακής εξόδου» στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, στον Αξονα Προτεραιότητας 5 και με κωδικό ΟΠΣ 373824 πρόκειται να αναπτύξει ένα Προστατευόμενο  Διαμέρισμα 4 ενοίκων με ψυχικές διαταραχές στην Περαία Θεσσαλονίκης.

  Το Δ.Σ. της εταιρείας καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων εργασίας ανά ειδικότητα όπως αναφέρονται παρακάτω (στελέχωση της Μονάδας) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
  Συντονιστής - Γενικών Καθηκόντων

  Απαραίτητα Δικαιολογητικά
  Αίτηση Υποψηφιότητας
  Βιογραφικό Σημείωμα
  Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)


  Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της εταιρείας, Παν, Πλατάνας6-8, 17778 Ταύρος, εντός προθεσμίας 15 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας ανάρτησης.
  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 3426711 από Τετάρτη ως Παρασκευή και ώρες 12.00-16.00.  Για την ΑΛΘΑΙΑ
  Η πρόεδρος του Δ.Σ.
  Μαίρη Βαθιώτου

     Αθήνα, 16 Ιουλίου 2012

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Η Εταιρεία Υποστήριξης, Θεραπείας, Αποκατάστασης & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας, ΑΛΘΑΙΑ, Ν.Π.Ι.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα, στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Δημιουργία 192 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευόμενα διαμερίσματα στις περιφέρειες σταδιακής εξόδου» στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, στον Αξονα Προτεραιότητας 5 και με κωδικό ΟΠΣ 373824 πρόκειται να αναπτύξει ένα Προστατευόμενο  Διαμέρισμα 4 ενοίκων με ψυχικές διαταραχές στον Ταύρο Αττικής.

  Το Δ.Σ. της εταιρείας καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων εργασίας ανά ειδικότητα όπως αναφέρονται παρακάτω (στελέχωση της Μονάδας) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.


  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
  Συντονιστής - Γενικών Καθηκόντων


  Απαραίτητα Δικαιολογητικά
  Αίτηση Υποψηφιότητας
  Βιογραφικό Σημείωμα
  Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

   

  Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της εταιρείας, Παν, Πλατάνας6-8, 17778 Ταύρος, εντός προθεσμίας 15 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας ανάρτησης.
  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 3426711 από Τετάρτη ως Παρασκευή και ώρες 12.00-16.00.  Για την ΑΛΘΑΙΑ
  Η πρόεδρος του Δ.Σ.
  Μαίρη Βαθιώτου